Firmabilspolitik

I forbindelse med udlevering af firmabil er det en forudsætning for ansættelsesforholdet, at medarbejderen har kørekort. Medarbejderen er forpligtet til at straks at orientere nærmeste leder, hvis førerretten frakendes. Medarbejderen skal kunne fremvise gyldigt kørekort ved anmodning fra leder eller HR.

Ved benyttelses af firmabilerne må der ikke ryges i bilen og eventuel overtrædelse vil kræve rensning af bilen for brugerens egen regning.

Du er forpligtet til at overholde færdselsloven og hæfter personligt for eventuelle bødeforlæg ved manglende overholdelse heraf. Det samme gælder parkeringsbøder eller andre former for bøder pålagt Give Steel. Bødeforlæg kan modregnes i lønudbetalingen.

Firmabilerne kan være udstyret med et firmalogo, så der skal opfordres til god opførsel, da det er firmaets ansigt udadtil.

Det understreges desuden, at Give Steel under ingen omstændigheder vil acceptere, der køres i påvirket stand. I tilfælde af skader, hvor brugeren kan gøres ansvarlig på grund af påvirkning af alkohol, medicin eller andre rusmidler, vil alle omkostninger forbundet hermed blive pålagt brugeren.

Konfiskeres bilen ved vanvidskørsel, hæfter du som bruger af bilen for alle omkostninger, Give Steel påføres derved. Det gælder også i tilfælde, hvor medarbejderen har overladt køretøjet til andre. Vanvidskørsel kan f.eks. være kørsel med meget høje hastigheder eller kørsel, der bringer andre i livsfare.

 

Vanvidskørsel

Erstatningsansvar
Efter almindelige erstatningsretlige regler gælder det, at en medarbejder kan blive erstatningsansvarlig, hvis medarbejderen forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiveren et tab.
I tilfælde af vanvidskørsel vil medarbejderen blive holdt erstatningsansvarlig for det tab, som virksomheden lider, herunder hvis bilen konfiskeres og sælges på auktion.
Et erstatningsansvar kan også komme på tale i andre tilfælde af hasarderet kørsel.
Medarbejderen har pligt til at udvise fornøden påpasselighed ved anvendelsen af virksomhedens køretøjer, eller køretøjer i virksomhedens varetægt.

Virksomheden forbeholder sig ret til at rejse krav over for medarbejderen, hvis virksomheden påføres et tab, eksempelvis som følge af medarbejderens overtrædelse af almindelige færdselsregler, herunder i tilfælde af vanvidskørsel eller som følge af medarbejderens anvendelse af fri bil og gulpladebiler i strid med reglerne.

Der gøres specielt opmærksom på, at medarbejderen skal betale eventuelle fart- eller parkeringsbøder eller andre former for bøder pålagt virksomheden som følge af medarbejderens overtrædelse af færdselsloven. Dette gælder også i tilfælde, hvor medarbejderen har overladt køretøjet til andre.

Der gøres desuden opmærksom på, at overtrædelser kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet – afhængig af omstændighederne i form af bortvisning.