Alkohol- og rusmiddelpolitik

Vi har en alkohol- og rusmiddelpolitik fordi vi vil;

 • sikre et sundt, sikkert og produktivt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder
 • skabe en arbejdskultur, der forebygger alkohol- og rusmiddelmisbrug
 • tilbyde støtte og hjælp til medarbejdere med alkohol– eller rusmiddelproblemer

Alkohol- og rusmiddelpolitikken hos Give Steel gælder for alle medarbejdere.
Give Steel er afhængig af kvalificerede og effektive medarbejdere og da alkohol- og rusmiddelmisbrug i de fleste tilfælde medfører nedsat effektivitet og øget fravær, ønsker Give Steel at medvirke til at hjælpe medarbejdere, der har erkendt et alkohol- eller rusmiddelmisbrug.

Retningslinjer for indtagelse af alkohol/rusmidler
Retningslinjerne er et led i implementeringen af Give Steels personalehåndbog. De beskriver, hvordan Give Steel som arbejdsplads bl.a. forebygger eventuelle alkohol- eller rusmiddelmisbrug, og hvordan Give Steel håndterer hjælp til den enkelte medarbejder, hvis det først er gået galt.

I arbejdstiden
Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og Give Steels omdømme er det holdningen, at arbejde, alkohol og rusmidler ikke hører sammen.

Derfor:

 • møder vi ikke påvirket eller lugtende af alkohol på arbejde
 • indtager vi ikke alkohol eller andre rusmidler i løbet af arbejdstiden
 • indtager vi ikke alkohol eller andre rusmidler i Give Steels lokaler eller køretøjer
 • fører/betjener vi ikke motorkøretøj eller andet materiel efter indtagelse af alkohol eller andet rusmiddel.

Undtagelser
Ved særlige anledninger som julefrokost, sommerfest, jubilæum og reception mm. kan der gives tilladelse fra ledelsen til indtagelse af alkohol.

Udenfor arbejdstiden
Vi indtager ikke alkohol eller andre rusmidler iført arbejdstøj med Give Steels logo i fritiden.

Håndtering af situationer med påvirkede medarbejdere og medarbejdere med et misbrug
Som kollega til en medarbejder med et afhængighedsproblem er det forkert og uetisk at lukke øjnene for problemet og lade stå til, eller regne med at andre tager sig af det.

Hvis man er bekymret for, om en kollega har et afhængighedsproblem, så bør man som kollega gribe ind og konfrontere vedkommende med sin bekymring. Man kan også gå til sin leder med sin bekymring.

Hvis en medarbejder oplever, at en kollega overtræder alkohol- og rusmiddelpolitikken åbenlyst eller virker påvirket, har medarbejderen pligt til at kontakte nærmeste leder straks. Som ansvarlig leder for en medarbejder med et afhængighedsproblem, har man pligt til at gribe ind.

I tilfælde hvor medarbejderen virker påvirket på arbejdspladsen eller overtræder alkohol- og rusmiddelpolitikken, er det lederens opgave at håndtere situationen og herunder sikre sig, at medarbejderen ikke udfører arbejde.

Test ved begrundet mistanke
Ved mistanke om påvirket tilstand og/eller indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, vil medarbejderen kunne blive bedt om at afgive en alkoholtest og/eller narkotest.

Alkoholmeter opbevares på kontoret hos Bjarne Larsen i sikkerhedsafdelingen. Her forefindes ligeledes narkotest, som kan udføres ved spyt test eller urinprøve.

Test som kontrolforanstaltning
Som kontrolforanstaltning kan ansatte ved Give Steel, fra og med 15. marts 2022, forvente at blive bedt om at deltage i tilfældige tests. Dette for at støtte op om driften og for at fremme et sikkert arbejdsmiljø, samt sikre efterlevelse af interne såvel som eksterne politikker og procedurer.

Test som kontrolforanstaltning kan udføres med godkendt testmetode af et eksternt firma og/eller af enkel person.

Blodprøvetagning kan avendes som et tilbud til den ansatte, hvis der er en oplevelse af, at alkoholtesten kan være falsk-positiv. Der kan dog gå noget tid før endelig svar foreligger. Blodprøve foretages på et nærliggende sygehus og skal altid foretages på frivillig basis, hvorfor den ansatte og ledelsesrepræsentant skriver under på dette inden blodprøve. Udgift til lægehonorar samt analyse betales selvsagt af Give Steel.

Positive test
Brud på alkohol- og rusmiddelpolitikken, en positiv test, vil få ansættelsesretslige konsekvenser, så som påtale, advarsel, hjemsendelse, afskedigelse eller bortvisning.

Ønsker medarbejderen, uagtet om han/hun er tilfældigt udvalgt eller udvalgt på baggrund af begrundet mistanke, ikke at deltage, vil dette blive sidestillet med en positiv test over 0,5.

Se skema herunder vedrørende alkohol:

Promille Første gang Anden gang
Under 0,5 Skriftlig advarsel samt risiko for
hjemsendelse afhængig af opgaven man bestrider
Bortvisning
Over 0,5 Bortvisning Ikke relevant

Opbevaring af testresultater
Testresultater vil blive opbevaret fortroligt under den enkelte medarbejders personalesag.

Tilbud om støttende foranstaltninger
En medarbejder med misbrugsproblemer kan få støtte via sin sundhedsforsikring tegnet via Give Steel. Der findes forskellige former for behandling.

Forudsætningen for at behandling af alkohol- og rusmiddelmisbrug kan iværksattes er, at medarbejderen har erkendt sit misbrug.

I de tilfælde hvor medarbejderen ikke ønsker at medvirke til løsning af problemet eller overtræder alkohol- og rusmiddelpolitikken, kan det medføre ansættelsesretlige tiltag herunder afsked med eller uden varsel.

Ansvar
Give Steel har ansvaret for generel oplysning om virksomhedens politik og retningslinjer vedrørende indtagelse af alkohol og andre rusmidler.

Medarbejder

Som medarbejder har man:

 • pligt til og selv ansvar for at arbejde aktivt på at løse sit alkohol- eller rusmiddelproblem.
 • ret til hjælp, så man kan komme ud af sit alkohol- eller rusmiddelproblem.
Leder

Som leder har man et særligt ansvar for at sikre, at alkoholpolitikken og retningslinjerne efterleves. Det vil sige, at lederen:

 • skal være rollemodel for medarbejderne og skal derfor være opmærksom på egen adfærd.
 • skal gribe ind overfor brud på politikken eller retningslinjerne.
 • have ansvar for at give vejledning om alkoholpolitikkens tilbud.
Virksomhed

Som virksomhed forpligter Give Steel sig til at:

 • støtte enhver medarbejder, der ønsker hjælp til at komme ud af sit alkoholproblem.
 • orientere medarbejdere ved nyansættelse om den gældende alkohol- og rusmiddelpolitik og retningslinjer.

Behandling
Som nævnt har medarbejderen ret til at få hjælp af arbejdspladsen, hvis medarbejderen har et alkohol- eller rusmiddelmisbrug. Hvis medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen i forbindelse med behandlingen, betragtes det som sygefravær og vil blive behandlet efter de almindelige regler for sygefravær.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol og rusmidler.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol
https://www.sst.dk/da/viden/stoffer

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Såfremt det konstateres, at medarbejdere forsøger at handle med eller formidle stoffer til andre på arbejdspladsen, vil det resultere i øjeblikkelig bortvisning og en politianmeldelse.