Fratrædelsespolitik

Selvvalgt fratrædelse
Hvis du fratræder efter egen opsigelse, skal du sørge for en informativ overlevering af dit område i god tid inden fratrædelsen.

Afskedigelse
Når afskedigelse er uundgåelig skal det sikres, at afviklingen sker på en måde, så ansættelsesforholdet for berørte medarbejdere sluttes på en rimelig måde.
Hvis du fratræder dit job hos Give Steel, skal du aflevere arbejdstøj, værktøj, nøgler samt sikkerhedsudstyr, tlf., computer, bøger og andet, som du måtte have fået udleveret.

Fratrædelsessamtale
Ved selvvalgt fratrædelse afholdes en uformel samtale, hvor årsagen til ophøret og din vurdering af arbejdsforholdene så vidt muligt oplyses. Der skal sikres en positiv afsked og en god erindring om samarbejdet.

Nærmeste leder er ansvarlig for inddragelse af nøgler og andre effekter samt orientering om tavshedspligt

Formålet med fratrædelsessamtalen er at give gensidig feedback, der kan give anledning til overvejelser om justeringer i ledelsesform/arbejdsform og arbejdsindhold.

Information i forbindelse med fratrædelse
Det er ledelsens ansvar, at informere i nedenstående rækkefølge:

  • nærmeste kollegaer
  • øvrige ansatte
  • evt. bestyrelsen
  • evt. berørte samarbejdspartnere

Opsigelsesvarsel
Se ansættelseskontrakten for yderligere oplysninger vedrørende opsigelsesvarsel.

Anbefaling
Ved ophør af ansættelse kan der gives en anbefaling, hvis det ønskes. Anbefalingen udarbejdes af ledelsen.

Funktionærer har altid ret til en bekræftelse på ansættelsen.