Sygdom og fravær

ALMINDELIG

Retningslinier
Give Steel er en arbejdsplads, hvor vi er åbne omkring sygdom og fravær generelt og dets konsekvenser. Derudover ønsker vi, at der bliver sat handlinger i værk for at forebygge sygdom og fravær i det hele taget. Hvis en medarbejder allerede er blevet syg, bestræber vi os på at forebygge yderligere sygefravær. Give Steel er en arbejdsplads hvor ledere, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i samarbejde finder løsninger, der kan fastholde vores medarbejdere på arbejdspladsen. Vi følger hurtigt op på sygdom og fravær og har tæt kontakt til den sygemeldte medarbejder gennem hele sygemeldingen.

Hovedformålet med retningslinjerne ved sygdom og fravær er:

 • At forebygge sygdom og begrænse varigheden af fravær fra arbejdspladsen
 • At give konkrete bud på aktiv handling
 • At understøtte en god ledelses- og samarbejdskultur
 • At arbejde strategisk med sygdom og fravær.

Give Steel ønsker mindst muligt sygdom og fravær og mest mulig nærvær og trivsel på arbejdspladsen. Derfor forpligter vi os til:

 • At være åbne i forhold til at tale om sygdom
 • At tage fat i den sygemeldte medarbejder så hurtigt som muligt og have en tæt kontakt og opfølgning på sygefravær

EKSTRAORDINÆRT

Kristisk sygdom
Ved kritisk sygdom påhviler det den enkelte medarbejder eller pårørende at kontakte PFA (funktionærer) og Industriens Pension (timelønnede) for anmeldelse af dette.

Forsikringsordning for kritisk sygdom er indbefattet i pensionsordningen i PFA, og der kan ske en skattefri udbetaling til medarbejderen.

Stresshåndtering
Stress er en af de hyppigste årsager til langtidsfravær og har store menneskelige omkostninger. Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab i virksomheden.
Stressreaktioner kan være både psykiske og fysiske symptomer. Vær opmærksom på stresssignaler hos dig selv, men ikke mindst hos dine nærmeste kollegaer.

Henvend dig til din leder i tide, så vi i fællesskab kan løse problemet, inden det bliver til en sygemelding.

I øvrigt er der for funktionærer mulighed for under sundhedsordningen i PFA at få hjælp til stresshåndtering ved psykolog/stresscoach.

Omsorgssamtale
Sygefraværets længde, hyppighed og mønster vil kunne give anledning til en direkte dialog om sygefraværet mellem medarbejder og leder. Formålet med samtalen er at tale om muligheder for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage i sit job. Lederen skal derfor afholde en omsorgssamtale for at afklare, hvad det er muligt at gøre for at nedbringe sygefraværet, hvis:

 • Antallet af sygeperioder er 3 indenfor 6 måneder eller
 • Antallet af sygefraværsdage udgør i alt 10 dage, målt i kalenderdage indenfor 6 måneder

Det vil til enhver tid være lederen, der vurderer behovet for omsorgssamtalen. Medarbejderen er forpligtet til at møde personligt op til samtalen med mindre, at sygdommen eller andre omstændigheder gør det umuligt at møde op. I så fald kan samtalen foregå på anden lokation eller over telefon, hvis muligt.

Fastholdelsesplan
En sygemeldt medarbejder kan bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis han eller hun forventer, at der går mere end otte uger, før arbejdet kan genoptages. Det fremgår af § 7b i lov om sygedagpenge.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det.

Formålet med en fastholdelsesplan er at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde under hensyntagen til personens sygdom. Planen giver medarbejder og arbejdsgiver mulighed for at gå i dialog og afstemme forventninger og skabe tryghed omkring medarbejderens fremtid i virksomheden.

Medarbejder og arbejdsgiver udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Det kan for eksempel ske i forbindelse med medarbejderens sygesamtale med arbejdsgiveren, som skal holdes senest fire uger efter den første sygedag.

Kommunikation til arbejdspladsens øvrige ansatte
Ved kritisk eller længerevarende sygdom opfordres der til, at der gives en udmelding vedrørende den sygemeldte til kollegaerne hos Give Steel. Det er nærmeste leder i samråd med den sygemeldte, som orienterer de øvrige medarbejdere. Det gælder ligeledes, hvis en pårørende til en ansat bliver ramt af kritisk eller livstruende sygdom.

Ansvarsfordeling – hvem har ansvar for hvad?
Vi kan ikke hindre, at sygdom opstår, men vi kan alle tage et fælles ansvar og bidrage til at skabe trivsel og fremme samarbejdet, indtil den sygemeldte medarbejder er tilbage på arbejde. Nedenfor er kort beskrevet ansvaret for:

 • Lederen
 • Den ansatte
 • Tillidsrepræsentanten
Lederens ansvar i forbindelse med sygdom og fravær
 • Tager imod sygemelding, medmindre andet er aftalt.
 • God og hyppig kontakt til den sygemeldte.
 • Indkalder til, afholder og dokumenterer omsorgssamtalen med den sygemeldte.
 • Indkalder til, afholder og dokumenterer opfølgningssamtalen ved fortsat sygefravær.
Den ansattes ansvar i forhold til sygdom og fravær
 • Medvirke til at blive rask, holde kontakten – hvilket er meget vigtig – til os og/eller kun at være sygemeldt en del af arbejdstiden.
 • Positiv tilgang til sit arbejde.
 • Møde op til en eventuel omsorgssamtale.