Adfærdspolitik

Adfærdspolitik
– mod chikane og seksuel chikane

 

Forord
Denne adfærdspolitik mod chikane og seksuel chikane beskriver Give Steels indsats mod krænkende adfærd og handlinger, og formålet med denne politik er at forebygge og beskytte vores medarbejdere mod krænkende handlinger i relation til deres arbejde.

Adfærdspolitikken skal medvirke til at sikre, at alle medarbejdere er bekendte med Give Steels holdning til krænkende handlinger og håndteringen heraf.

Det kan være forskelligt fra person til person og fra situation til situation, hvad der er acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som grænseoverskridende adfærd og i den forbindelse er det meget vigtigt, at det altid er den krænkede, der bestemmer niveauet og alvoren af krænkelsen.

Det er utrolig vigtigt, at der er åbenhed om emnet, og at man reagerer, hvis man hører, ser eller har kendskab til eller bliver udsat for krænkende adfærd.

Torben Larsen
CEO

Fælles retningslinjer for forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, mobning og anden krænkende adfærd er udarbejdet af CSR og Sikkerhedsudvalget. Drøftet i Sikkerhedsudvalget den 2. december 2020.

Give Steel ønsker med udarbejdelsen af disse lokale retningslinjer at sende et klart signal om, at:

 • Omgangstonen i virksomheden skal være ordentlig og bære præg af gensidig respekt for hinanden.
 • Mobning og chikane er uacceptabelt og må under ingen omstændigheder finde sted i virksomheden.
 • Åbenhed er meget vigtig. Tie ikke hvis der opleves en krænkende adfærd.
 • Det er altid den krænkede, der bestemmer niveauet og alvoren af krænkelsen.

Give Steels holdning til chikane, seksuel chikane og krænkende adfærd
Vi anser enhver form for chikane for uacceptabel.
Det er vigtigt for Give Steel at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og udvikles, og hvor ledelse og medarbejdere indbyrdes indgår i et konstruktivt samarbejde. Derfor kan ingen former for chikane tolereres.

Adfærd på arbejdspladsen
Hos Give Steel er det vigtigt, at samarbejdet foregår på en professionel og respektfuld måde, således at alle føler sig tilpas.
Hos Give Steel deler vi viden, lytter til hinanden og udviser hjælpsomhed. Vi kommunikerer åbent og tillidsfuldt med hinanden, og vi accepterer ikke krænkende og nedsættende adfærd. Humor er vigtig, og det skal der være plads til, men krænkende og nedsættende humor accepteres ikke.
En forudsætning for ansættelse hos Give Steel er derfor overholdelse af denne og øvrige personalepolitikker.

Hvad er chikane og krænkende adfærd?
Chikane er en handling, der krænker en persons væren og værdighed.
Chikane har og kan have mange forskellige udtryk og udseender og vil ofte have karakter af f.eks. insinueringer, mobning, problematisk retorik og miskommunikation. Det kan også være helt konkrete fysiske overgreb, uønskede berøringer, og andre grænseoverskridende handlinger.
Der findes ikke en objektivt fastlagt grænse mellem acceptabel omgang mellem mennesker og chikane, opfattelsen er ofte meget forskellig fra person til person, og netop derfor er det vigtigt, at man som krænket tror på sin egen oplevelse af en given situation.
Chikane kan bl.a. være, men er ikke begrænset til, diskriminerende adfærd i forhold til: køn, kønsidentitet og/eller udtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering, alder.
Det er den krænkede, der bestemmer, hvad der er uønsket, grænseoverskridende eller stødende.

Adfærdsregler/vejledning
Vejledning til den, der bliver krænket
Det er hårdt at blive udsat for krænkelser. Du kan føle skyld, og det kan være en uoverkommelig opgave at gøre noget ved situationen.

Det er den, som er udsat for krænkende adfærd,
som afgør, hvad der er uønsket og grænseoverskridende.

Det er vigtigt at formidle, at det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos den administrerende direktør, og at Give Steel ikke understøtter en krænkende kultur. Derudover har alle ansatte og ledelsen et ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø, der er fri for mobning og chikane blandt medarbejderne.

Indgriben og opfølgning – Hvem hjælper dig?
I tilfælde af chikaneoplevelser er det vigtigt, at du:

 • Stoler på, hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk. Skriv evt. dine tanker og følelser ned.
 • Taler med mennesker, du stoler på. Inddrag eventuelt andre (venner, familie, kollegaer) i at hjælpe dig med at håndtere situationen.
 • Prøver at reagere så hurtigt som du kan, når du oplever chikane. Det kræver mod og styrke, men vent ikke, til det for alvor er gået ud over dig, mentalt og fysisk. Omvendt er det aldrig for sent at reagere.
 • Benytter dig af de muligheder, du har for at få hjælp:
  • Søger støtte og opbakning hos dine venner og kollegaer.
  • Søger hjælp internt i forbindelse med chikane:
   • Intern vejledning af medarbejderne: Hvis du oplever eller er I tvivl om, hvorvidt det, du oplever, er chikane, så kontakt Bjarne Larsen på mail bl@givesteel.com tlf. 7573 1218 eller personligt, så bliver du hjulpet videre med, hvordan du skal håndtere situationen.

Det vil i alle tilfælde være samtaler i fortrolighed og omfattet af tavshedspligt.

 • Såfremt du oplever at være vidne til, at andre bliver udsat for krænkende adfærd, kan du også benytte ovenstående kontakter/telefonlinje.
 • Er krænkelsen af strafbar karakter, skal den anmeldes til politiet. Det gælder krænkelser som vold, voldtægt eller blufærdighedskrænkelse.

Vejledning til leder, tillidsmand og medarbejdere

Hvordan skal du reagere?

Som leder, tillidsmand og medarbejder har du et særligt ansvar for, at der ikke foregår chikane på arbejdspladsen. Du er en rollemodel for, hvordan I omgås hinanden. Du skal være opmærksom på, at du selv kan blive misforstået og opfattet som krænker alene på baggrund af dit sprogbrug.

 • Vis tydeligt, at du ikke accepterer chikane.
 • Vær åben og lyt efter signaler på chikane. Tag det altid alvorligt og udvis sensibilitet, hvis en medarbejder føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle dig om det. Tryghed og tillid er altafgørende, og det skal gøres klart, at disse samtaler foregår i fortrolighed og er omfattet af tavshedspligt.
 • Gør passive vidner aktive, det vil sige – grib aktivt ind, hvis du registrerer chikane. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske.
 • Kontakt Bjarne Larsen på mail bl@givesteel.com tlf. 7573 1218 eller personligt, hvis du bliver bekendt med krænkelser. Bjarne Larsen vil tage sagen op og behandle den efter dens karakter.
 • Sørg for, at der er viden om hjælpeforanstaltninger i virksomheden, som den krænkede kan kontakte og få hjælp fra.
 • Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået – det er vigtigt, at den krænkede ikke føler, at du tager den krænkendes parti.

Reaktioner
Chikane og krænkende adfærd hos Give Steel bliver taget yderst alvorligt og kan have konsekvenser for den krænkendes ansættelsesforhold eller uddannelse.

Den administrerende direktør har ansvaret for at følge op på krænkelser, der kommer til ledelsens kendskab. Den administrerende direktør vil herunder forelægge sagen for den leder, hvis adfærd er blevet oplevet som krænkende.

I sager, som kan håndteres ved adfærdsændring, kan den administrerende direktør give en påtale eller en advarsel fulgt op af en prøveperiode. I grove tilfælde og i tilfælde, hvor en advarsel ikke efterleves, kan den, der udviser krænkende adfærd, afskediges.

Sådanne ansættelsesretlige konsekvenser vil altid blive gennemført under iagttagelse af almindelige ansættelsesretlige og forvaltningsretlige principper om bl.a. saglighed og proportionalitet.

Sikkerhedsudvalget
Alle personalesager er underlagt tavshedspligt og kan derfor ikke diskuteres i virksomheden.

Såfremt krænkede ønsker fuld anonymitet, er der ingen egentlig åben sag, og hele processen vil blive håndteret uden brug af kommunikation og information til både interne og eksterne.

Sikkerhedsudvalget har til opgave at bidrage til et sikkert, sundt og chikanefrit arbejdsmiljø. I det daglige betyder det, at arbejdsmiljøgruppen er særligt opmærksomme på, om ledere og medarbejdere overholder regler og politikker for acceptabel adfærd. Sikkerhedsudvalget har også i det daglige til opgave at fremme en virksomhedskultur, som er fri for chikane.

Sikkerhedsudvalget udfører desuden arbejdspladsvurderinger (APV), herunder det praktiske arbejde med kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning.

Hvis arbejdspladsvurderinger afdækker, at en eller flere medarbejdere oplever, at der finder seksuel chikane sted i virksomheden, vil Sikkerhedsudvalget drøfte behovet for at iværksætte tiltag, der kan styrke forebyggelsen.

En gang om året gennemfører Sikkerhedsudvalget en arbejdsmiljødrøftelse, hvor tilrettelæggelsen af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år fastlægges, herunder hvordan samarbejdet konkret skal foregå.

Hvis der i det forløbne år har været iværksat aktiviteter for at styrke forebyggelsen af seksuel chikane, vil den årlige drøftelse involvere en vurdering af, om målet med disse aktiviteter er opfyldt. Ligeledes vil der i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse efter behov drøftes planer for nye forebyggende indsatser.