Tinghallen

Give Steel leverede i alt 300 tons stålkonstruktion til byggeriet, der rummer både ombyg, tilbyg og nybyg. Den nye koncertsal er en vigtig del af det nye kulturhus, som også fik en ny foyer, der sammenkobler funktioner på langs og på tværs af Tingvej.

Med byggeriet transformeres den eksisterende Tinghal til et nyt moderne kongres- og musikhus, der skal tiltrække flere og større events indenfor musik, sport, kultur og netværk.

Tinghallen

Give Steel levererade totalt 300 ton stålkonstruktion till bygget som omfattar både ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Den nya konsertsalen är en viktig del av det nya kulturhuset, som också fick en ny foajé som sammankopplar funktioner på längden och tvärsen på Tingvej.

I och med detta projekt transformerades den befintliga Tinghallen till ett nytt och modernt kongress- och musikhus, som ska attrahera fler och större evenemang inom musik, sport, kultur och nätverkande.