Klimat

Give Steel reducerar CO2-avtrycket av stålkonstruktioner till en tredjedel

Enorma CO2-optimeringar finns att hämta i såväl råvaror som på energi och transport

Give Steel A/S har precis anslutit sig till Science-Based Target-initiativet (SBTi)* – en global satsning för verksamheter som vill reducera sina CO2-utsläpp i linje med Parisavtalet. Initiativet har sjösatts för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C innan 2030 och siktar mot CO2-neutralitet i preindustriella nivåer senast 2050.

Give Steel har genom att ansluta sig till detta nu inlett en process där man de kommande 24 månaderna ska utveckla konkreta klimatmål i linje med Parisavtalet. Ett mål som därefter ska bekräftas hos SBTi.

 ”Vårt åtagande till Science-Based Target är grunden till en seriös klimatstrategi som är både ambitiös och realistisk”, säger Anette Maria Christensen, Chief Sustainability Officer hos Give Steel.

Hon fortsätter:

”Vi förväntar oss att kunna sätta upp ett mål på 37 % lågkolstål år 2030. Uppskattningen är baserad på det stigande intresset för stål med låga CO2-värden, ett intresse vi redan nu upplever från större byggherrar. Det är en trend vi förväntar oss kommer att stiga i takt med att det fossilfria stålet kommer ut på marknaden och EU:s taxonomi slår igenom. Förutom detta tillkommer CO2-vinsten vid användning av grön energi.”

Give Steels CO2-reduceringar kommer primärt att göras inom tre områden: råvaror, energi och transport. Och här spelar råvarorna en särskilt viktig roll. Give Steel ser redan idag en stigande efterfrågan från större byggherrar om att öka skrotprocenten i stålet och hämta stål från verk med de lägsta CO2-siffrorna. Dessutom kommer stålverken över tid att öka sitt utbud av lågkolstål.

CO2-avtryck på en tredjedel

Give Steel arbetar för närvarande med ett lågkolsprojekt där CO2-siffrorna är nere på 333 kg CO2 per ton råvara. Det är ungefär en tredjedel av det CO2-avtryck av råvaran som idag ligger till grund för Give Steels EPD på 1 050 kg CO2 per ton. Framtidens största CO2-besparingar ligger dock i det fossilfria stålet, som man förväntar sig kunna få fram först runt år 2030. Men i takt med verkens ökade fokus på lågkolstål finns det löpande fler möjligheter att reducera CO2-avtrycket på stålet. Give Steel kommer därför att arbeta med ett scenario där man siktar på att över en tredjedel av stålet ska vara lågkolstål innan 2030.

Grön energi och egna vindkraftverk

Give Steel kommer även att kunna göra stora CO2-besparingar på grön energi i en ny energimix av vindenergi och energi från solceller. Give Steel har sökt bygglov för att uppföra två vindkraftverk på fastigheten i Brande, som ska komplettera den gröna energi som köps utifrån. Give Steel har under en längre tid arbetat med utveckling av den optimala energilösningen, som inte enbart är köp av certifikat, utan faktiskt är anpassad efter fabrikens elförbrukning över dygnet och som täcker energibehovet till närmare 100 procent.
Genom att använda grön energi förväntar sig Give Steel att kunna reducera CO2 i förhållande till nuvarande elförbrukning med 90 procent, baserat på samma omsättning.

Grön transport
På Give Steels hållbarhetsavdelning ser man grön transport som den största utmaningen. Grön transport är idag dubbelt så dyr som konventionell transport med fossila bränslen – och efterfrågas därför varken av entreprenörer eller byggherrar. Trots utmaningarna ser Give Steel ändå möjligheter till CO2-optimering, eftersom biobränslen samt elektrifiering av tung transport förbättras med tiden.

Give Steels ansökan är godkänd av Science-Based Target, så du kan redan nu hitta Give Steel på Science-Based Targets hemsida: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard

*Science-Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Science-Based Targets-initiativet (SBTi) definierar och främjar bästa praxis utifrån en forskningsbaserad målsättning och värderar verksamheternas mål självständigt.
Källa: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

**Parisavtalet trädde i kraft den 4 november 2016, enbart ett år efter att den ingicks på FN:s 21:a klimatkonferens (COP21) i december 2015. Parisavtalet förpliktar medlemsländerna att hålla den globala temperaturökningen en bra bit under 2 grader och arbeta för att begränsa den till 1,5 grader. EU förpliktar sig till att reducera utsläppen med minst 40 procent år 2030 i förhållande till 1990. Parisavtalet etablerar dessutom en ny marknadsmekanism, där ett land kommer att kunna köpa utsläppsreduceringar genom att finansiera klimatprojekt i andra länder. Källa: Folketinget, EU-upplysningen (20.03.2023)

 Källa: https://www.eu.dk/da/leksikon/Parisaftalen


Give Steel fokuserar på CO2-optimering från Cradle to Site – dvs. från utvinning till färdig montering på byggplatsen.

PLANERING OCH DESIGN

Planering och design

 • Optimering av konstruktion
 • Strategiskt inköp av råvaror

PRODUKTION

Råvaror

 • Ansvarsfull utvinning av råvaror

Inköp från leverantör

 • Strategiskt inköp av mest CO2-effektiva råvarorna och leverantörerna

Transport till fabrik

 • Logistikplanering
 • Leverantörsdokumentation/Uppförandekod

Produktion

 • Investering i robotar och teknik
 • CO2-ansvarig målning
 • Elektriska verktyg där det är möjligt
 • Minimering av energikonsumtion på alla anläggningar
 • Återvinning av avfall
 • Minimal användning av kemikalier
 • Livslängd: Kvalitet håller längre

LEVERANS

Transport till byggplats

 • Logistikplanering
 • Val av lastbilar
 • Leverantörsdokumentation

Montering på byggplats

 • Logistikplanering
 • Energikonsumtion på byggplats
 • Kvalitetsmontering för lång livslängd