Klima

Give Steel vil redusere karbonavtrykket fra stålkonstruksjoner til en tredjedel

Store CO2-besparelser skal oppnås innen råvarer, energi og transport

Give Steel A/S har nylig sluttet seg til Science-Based Target-initiativet (SBTi)* – et globalt rammeverk for virksomheter som ønsker å redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen**. SBTi ble startet for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen 2030 og oppnå en karbonnøytral verden senest innen 2050 sammenlignet med nivået i preindustriell tid.

Ved å slutte seg til dette initiativet går Give Steel nå inn i en prosess der selskapet i løpet av de neste 24 månedene skal utvikle konkrete klimamål i tråd med Parisavtalen. Dette målet må deretter godkjennes av SBTi.

 «Vårt engasjement i Science-Based Target er grunnleggende for en seriøs klimastrategi som er både ambisiøs og realistisk» uttalte Anette Maria Christensen, Chief Sustainability Officer i Give Steel.

Hun utdypet videre:

«Vi forventer å sette oss et mål på 37 prosent lavkarbonstål i 2030. Dette målet er basert på den stigende interessen for stål med lave karbonverdier som vi allerede nå ser hos større byggherrer. Vi forventer å se at denne tendensen øker i takt med at fossilfritt stål kommer på markedet og EUs taksonomiforordning begynner å gjøre seg gjeldende. I tillegg kommer CO2-gevinsten ved bruk av grønn energi.»

Give Steels planer for CO2-reduksjoner tar først og fremst sikte på tre områder: råvarer, energi og transport. Og her står råvarer i en særstilling. Give Steel opplever allerede i dag økende etterspørsel fra store byggherrer om å øke gjenbruksprosenten i stålet og hente det fra stålverkene med de laveste CO2-tallene. Det er også forventet at stålverkene vil øke tilgangen på lavkarbonstål over tid.

Karbonavtrykk på en tredjedel

Give Steel jobber for tiden med et lavkarbonprosjekt som har CO2-tall helt nede i ca. 333 kg CO2 per tonn råvare. Dette utgjør ca. en tredjedel av CO2-avtrykket for råvarene som i dag ligger til grunn for Give Steels EPD på 1050 kg CO2 per tonn. Fremtidens største CO2-besparelser kommer imidlertid fra fossilfritt stål som vi først forventer å få tilgang til fra og med 2030. Men vi regner også med at mulighetene for å redusere stålets karbonavtrykk forsetter å øke i takt med stålverkenes stigende fokus på lavkarbonstål. Give Steel vil derfor jobbe med et scenario der vi tar sikte på at over en tredjedel av stålet vi bruker, skal være lavkarbonstål innen 2030.

Grønn energi og egne vindmøller

Give Steel kan også oppnå store CO2-besparelser på grønn energi i form av en ny energimiks som består av vindkraft og energi fra solceller. Give Steel har søkt om byggetillatelse til å føre opp to vindmøller på tomten i Brande som skal supplere den grønne energien som kjøpes inn utenfra. Give Steel har i lengre tid jobbet med å utvikle en optimal energiløsning som ikke baserer seg på kjøp av energisertifikater, men som faktisk er tilpasset fabrikkens strømforbruk gjennom døgnet, og som dekker nær 100 prosent av energibehovet.
Ved bruk av grønn energi forventer Give Steel å kunne redusere CO2-utslipp med 90 prosent sammenlignet med det nåværende strømforbruket, basert på samme omsetning.

Grønn transport
Give Steels bærekraftavdeling ser grønn transport som den største utfordringen. Grønn transport er i dag dobbelt så dyrt som konvensjonell transport med fossilt brennstoff, og er derfor ikke etterspurt av verken entreprenører eller byggherrer. Til tross for utfordringene ser Give Steel likevel muligheter for CO2-optimering i takt med at biodrivstoff og elektrifisering av tungtransport forbedres over tid.

Give Steels søknad er godkjent av Science-Based Target, og du kan derfor allerede nå finne Give Steel på Science-Based Targets nettsted: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard

*Science-Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Science-Based Targets-initiativet (SBTi) definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting og vurderer selskapenes mål på uavhengig basis.
Kilde: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

**Parisavtalen trådte i kraft den 4. november 2016, kun ett år etter at den ble inngått på FNs 21. klimakonferanse (COP21) i desember 2015. Gjennom Parisavtalen har landene satt seg som mål at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader og at landene skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. EU forplikter seg til å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Parisavtalen etablerer videre en ny markedsmekanisme der et land kan kjøpe utslippsreduksjoner ved å finansiere klimaprosjekter i andre land. Kilde: Folketinget, EU-Oplysningen (20.03.2023)

 Kilde: https://www.eu.dk/da/leksikon/Parisaftalen


Give Steel har fokus på CO2-optimering fra Cradle to Site – dvs. fra utvinning til ferdig montasje på byggeplassen.

PLANLEGGING OG DESIGN

Planlegging og design

 • Optimering av konstruksjon
 • Strategisk innkjøp av råmaterialer

PRODUKSJON

Råmaterialer

 • Ansvarlig utvinning av råmaterialer

Anskaffelse fra leverandør

 • Strategisk anskaffelse av råmaterialer med fokus på genanvendelsesprocent, EPD mv.

Transport til fabrikk

 • Logistikkplanlegging
 • Leverandørdokumentasjon/etiske retningslinjer

Produksjon

 • Investering i robotikk og teknologi
 • Mer miljøvennlig maling
 • Løpende investering i elektrisk drevet maskineri
 • Minimering av energiforbruk på alle anlegg
 • Recycling via partner
 • Minimalt bruk av kjemikalier
 • Varighet: Kvalitet varer lenger

LEVERING

Transport til byggeplassen

 • Logistikkplanlegging
 • Valg av drivstoff
 • Leverandørdokumentasjon

MONTERING PÅ BYGGEPLASSEN

 • Logistikkplanlegging
 • Energiforbruk på byggeplassen
 • Montering med høy kvalitet for lang varighet