Employee Code of Conduct

Introduktion

Vores Employee Code of Conduct er et adfærdskodeks, der giver dig en etisk og juridisk ramme for vores daglige aktiviteter og beslutninger – og giver vejledninger til håndtering af udfordrende situationer.

Etik handler grundlæggende om, hvilke handlinger vi opfatter som rigtige, og hvad vi bør gøre – eller undlade at gøre – i forskellige situationer. For at kunne handle korrekt, skal vi vide, hvad der er rigtigt. Derfor har vi opsummeret principperne, der styrer Give Steels forretningsetik, i en fælles Code of Conduct.

Formål

Vores Code of Conduct er baseret på vores værdier, dvs. en række holdninger, der styrer vores handlinger. Vores værdier forpligter os til at handle med et maksimalt etisk fokus og til at drive forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vores Code of Conduct er til for at beskytte medarbejderen og for at sikre, at vi aldrig bringer Give Steels omdømme i fare. Vi ønsker med disse retningslinjer at fremme ansvarlig adfærd.

Lovgivning

Give Steel er forpligtet til at følge alle gældende love.

Misbrug

At være medarbejder hos Give Steel betyder, at du accepterer at overholde vores Code of Conduct. Manglende overholdelse af Give Steels Code of Conduct kan få konsekvenser i form af advarsel, opsigelse el. lign.

Råd og vejledning

Ved eventuelle spørgsmål til fortolkningen eller anvendelsen af dette Code of Conduct, kan du søge råd og vejledning hos nærmeste leder og HR/CSR.

GDPR

Databeskyttelse handler om at værne om den personlige integritet, når vi behandler personoplysninger. Vi respekterer den enkeltes ret til beskyttelse af egne personoplysninger og værner om vores medarbejderes personoplysninger. Vi sikrer derfor, at enhver brug af personoplysninger – bl.a. indsamling, registrering, sammenholdelse, opbevaring og sletning – foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

Kun personer, som har et konkret behov for personoplysninger for at kunne udføre deres job ansvarligt, får adgang til disse personoplysninger.

Overholdelse af lovgivningen

I tillæg til denne Code of Conduct forventer vi, at vores medarbejdere overholder al gældende international, national og lokal lovgivning samt diverse bestemmelser.

Menneskerettigheder

Vi respekterer, støtter og fremmer alle fundamentale menneskelige rettigheder. Vi har et ansvar for at overholde disse rettigheder.

Psykisk arbejdsmiljø

Give Steel arbejder bevidst for et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykosocialt. Det overordnede mål er at etablere en sikker og sund arbejdsplads, som fremmer både medarbejdernes og virksomhedens udvikling.

Diskrimination

Ingen medarbejdere hos Give Steel må udsættes for forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk elle randen anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsels fagforeningsmedlemsskab, seksuel orientering, sundhedstilstand, alder og handicap eller andre særlige kendetegn. Ansættelse, løn, goder, uddannelse, forfremmelse, opsigelse, pension og enhver anden beskæftigelsesrelateret beslutning skal baseres på relevante, legitime og objektive kriterier.

Vi har alle pligt til at gribe ind eller rapportere til nærmeste leder, hvis vi oplever nogen form for diskrimination.

Vold, misbrug, chikane og trusler

Give Steel skal beskytte medarbejderen mod alle former for fysisk, verbal, seksuel eller psykisk chikane, misbrug eller trusler på arbejdspladsen, hvad enten den begås af ledere eller kolleger.

Vi har alle pligt til at gribe ind eller rapportere til nærmeste leder, hvis vi oplever mobning, chikane eller anden form for krænkende adfærd.

Stress

Vi skal alle være opmærksomme på stressindikationer og andre former for psykisk mistrivsel hvad enten det er som følge af påvirkninger på arbejdspladsen eller omstændigheder udenfor Give Steel.

Fysisk arbejdsmiljø

Sikkerhed er alles ansvar, og vi accepterer ikke forsømmelig adfærd, der kan bringe vores egen eller andres sikkerhed i fare. Vi skal alle medvirke til at identificere og forebygge fejl og arbejdsulykker, og vi har alle pligt og ret til at stoppe eller rapportere aktiviteter, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige.

Ansættelsesforhold

De ansættelsesvilkår, herunder løn og arbejdstider, som tilbydes vores medarbejdere, skal mindst opfylde minimumskravene i den nationale lovgivning og overenskomster. Alle medarbejdere skal have skriftlige ansættelseskontrakter og informeres om ansættelsesvilkårene. Løn, arbejdstider og vilkår skal være fair og rimelige.

Ferie og fravær

Give Steel skal efter gældende lovgivning og indgåede aftaler give medarbejdere ferie og fri under sygdom samt forældreorlov til medarbejdere, der skal tage sig af et nyfødt eller nyligt adopteret barn. Forældre, der tager barselsorlov, må ikke stå til afskedigelse eller trussel om afskedigelse og skal være i stand til at vende tilbage i arbejdet i deres tidligere ansættelse til samme løn og goder.

Foreningsfrihed

Give Steel skal respektere medarbejdernes rettigheder til at danne og tilslutte sig fagforeninger eller andre sammenslutninger efter eget valg – og til at forhandle kollektivt på lovlig vis.

Kommunikation og information

Give Steel arbejder for at opretholde en gennemskuelig, åben og proaktiv kommunikation og respekterer medarbejdernes ret til at udtrykke sig selv og have egne meninger, dog uden at afsløre fortrolige eller følsomme oplysninger, som kan påvirke virksomheden negativt.

Medarbejderne har en loyalitetsforpligtelse i  at sætte Give Steels interesse før sin. Dette gælder i alle sammenhænge – ikke kun i arbejdstiden, men også udenfor arbejdspladsen, f.eks. når en medarbejder som privatperson slår ting op på de sociale medier i henhold til gældende retningslinjer herfor.

Kun Give Steels administrerende direktør må udtale sig på Give Steels vegne og give udtryk for virksomhedens officielle holdning om forskellige emner, f.eks. kontakt med pressen.

Medarbejderhåndbog

Udover reglerne for god adfærd hos Give Steel, som fremgår af denne Code of Conduct, forventes det, at alle medarbejdere løbende holder sig ajour med medarbejderhåndbogen, herunder de politikker og retningslinjer, der er beskrevet heri.