Retningslinjer for referanser

Give Steel reklamerer av prinsipp ikke for andre bedrifter. Dersom det er ønskelig å bruke Give Steel som referanse, må dette derfor avklares med ledelsen. Av hensyn til varemerket vårt tenker vi alltid nøye over hvilke produkter og bedrifter fabrikken ønsker å assosiere seg med.


Koblinger

Give Steel opptrer gjerne som referanse på nettsidene til leverandørene våre, så lenge det er avtalt og godkjent av ledelsen. Dette forutsetter imidlertid at vi har samarbeidet over lengre tid, eller mottatt en større leveranse. Logoen vår skal alltid kobles til hjemmesiden vår.


Film

Give Steel deltar ikke i anbefalingsfilmer for leverandører, eller i annonser eller skriftlige intervjuer som reklamerer for andre bedrifter. Vi har mange leverandører og kan dessverre ikke avse tid til å inngå samarbeider av denne typen.


Sitater

Give Steel kan gjerne siteres i forbindelse med samarbeidet med leverandøren, så lenge sitatet er sannferdig og godkjent av ledelsen før det publiseres. Dersom sitatet inngår i en eksempelstudie, vil vi gjerne se gjennom materialet før det publiseres.


Sosiale medier

Vi deltar gjerne i taktisk samarbeid som kommer begge bedrifter til gode digitalt, f.eks på sosiale medier. Det er avgjørende for det taktiske samarbeidet at det er likestilt, rettferdig og gjennomtenkt, slik at eksponeringen kommer begge bedriftene til gode. Det er derfor alltid en forutsetning at Give Steels sosiale medier tagges dersom vi nevnes.


Bruk av bilder

Dersom Give Steel eksponeres i forbindelse med leverandørens eget bildemateriale, skal dette godkjennes av ledelsen før slik eksponering finner sted. Vi låner gjerne ut vårt eget bildemateriale til leverandører, så lenge vi krediteres eller tagges i eksponeringen.

Vi anser gjensidig respekt og en tett dialog med leverandørene våre som en forutsetning for et langvarig samarbeid som kommer begge parter til gode. Vi forventer derfor at leverandørene våre respekterer kravene som er beskrevet over, i markedsføringen sin.


Underleveranser

Som hovedregel godtar ikke Give Steel at underleverandører markedsfører seg på underleveranser til Give Steel. Det skyldes til dels at referansene kan ha strategisk betydning for varemerket til Give Steel, og at det i markedsføringsmessige sammenhenger kan være vanskelig for utenforstående å skille leveranser fra delleveranser. For at sikre at kommunikasjonen er troverdig og strengt nøyaktig med hensyn til både Give Steel og leverandørene våre, skal et ev. ønske om å markedsføre underleveransen derfor avtales ved kontraktens inngåelse.